Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"d^Tv^" t0t h" biiWOM" ~

i'ni^kaheti la?Cr"' m,ddelbaar- en hooger handelsonderwijs en de juiste aansluiting daarvan aan de praktijk ligt ten onzent no? in

ontwaak"' ook'oor ifde laatste Inkeer ontwaakt, ook ,n de kringen van patroons en bedienden.

door6 yei7achten Is' de opgekomen beweging in deze richtinodoor de bovengenoemde Nationale Vereeniging ^eleid zal voort' gaan en allengs den rechten „eg „1 vinden .oorden gifid£ en doelmatigen overgang van het lager onderwijs, met de herha ingsschool als voorbereidend vakonderwijs, tot het eigenlijke lager andelsondenvijs, in verband met de practische opleiding a) van

stand.0 " ] ^ Winkeliers en handelaren uit den midden-

Daarneyens zal ook middelbaar en hooger handelsonderwijs

m lïnT VOOV'erschillende groepen van personen, die langeren tijd aan hunne algemeene voorbereiding kunnen geven. Voor hen

zal de nood,ge opleiding in den handel allicht niet het karakter van een leerlingovereenkomst kunnen aannemen.

behoort^ 6 W1J'Zf. df re£eImg van het leerlingwezen in den handel

behoort te geschieden, moet allereerst door de eigenaardig toe standen en eischen van den nederlandschen handef en het neder-

van J H W,nk^lbednJf wfden aangegeven. Het zoo maar overnemen van reeds in het buitenland getroffen regelingen, zonder ernstige kritiek, zou bedenkelijk zijn. ernstige

gebied U f* Wef"Schelijk' ran hetg6en in het buitenland op dit al\c\ut beProefd en verkregen, kennis te nemen en met de aldus opgedane ervaringen zijn nut te doen

seriaTLTldiT ge""ïe" °P h"S«° E"eel»»d « Zwit-

<-reni Enfeland worden wiJ ingelicht door een belangrijk Tr '. door den nederlandschen consul-generaal te Londen^uitebracht omtrent het vakonderwijs voor winkelbedienden in En-

fan2' Mei loof °TP§en°men v/n het weekblad «Handelsberichten»

van de sedert ?oo, 0 en a" aUeen' dat' naar aanleiding winkïlLi i 9 genomen proeven met het vakonderwijs voor

Tederatfón of r" de , daarnaar «gestelde enquête, door de i . , Grocers Assistants» een programma is ooge maakt van hetgeen dit vakonderwijs zal moeten omvatten!

en L ^ ,mg/ tV"' dat de ondervverpén, in het theoretische het practische gedeelte genoemd, worden verdeeld over twee

Sluiten