Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een vreemde taal, nemen de examens af door eigen commissies en geven een diploma, namens het kanton. In beide kantons bestaan evenwel ook de bovengenoemde examenkringen der S. K. V.

C ok heerscht in Zwitserland het gebruik, dat aan de leerlingen, welke als zoodanig ontslagen worden, een getuigschrift wordt gegeven omtrent aard en duur der leerjaren, benevens het gedrag en de vorderingen der leerlingen. Dit getuigschrift heeft niet zooveel waarde als het examen-diploma, maar beteekent toch iets voor die leerlingen welke zich niet aan het examen onderwerpen, of daarbij niet slagen.

De getuigschriften van bijgewoonde scholen en cursussen voor handelsonderwijs hebben een ondergeschikte beteekenis. Zij dienen in hoofdzaak, om ouders en patroons op gezette tijden van de vorderingen der leerlingen op de hoogte te houden.

Nog verdient vermelding, dat de voortgezette vorming van kantoor- en winkelbedienden door de S. K. V. bevorderd wordt door: bijeenkomsten, leeszalen, bibliotheken, clubs, voordrachten, terwijl door tehuizen voor leerlingen, leerlingpatronaten en plaatsingbureaux de belangen der jongelui, die in den handel hun toekomst zoeken, zooveel mogelijk worden bevorderd.

Bovenstaande mededeelingen, die ook voort ons land zeer leerzaam zijn, leiden tot de volgende conclusiën

I. In Zwitserland wordt de practische opleiding in den handel of voor den winkel door vele kooplieden beschouwd als het beste middel tot deugdelijke vorming van de handels- en winkelbedienden. . ^ oor een leertijd van drie jaren is in den regel een 3 of 4jarige voorbereiding op een school voor voortgezet onderwijs voldoende. Voor velen is evenwel het bijwonen van een middelbare school voor handelsonderwijs te verkiezen.

3- In den leertijd van drie jaren moet de leerling een stelselmatig practische opleiding ontvangen in alle vakken, die in de eerste plaats voor den handel van belang zijn.

4. Als aanvullingsonderivijs, is voor deze leerlingen onontbeerlijk het geregeld, gedurende den geheelen duur van den leertijd, bezoeken van een school voor handelsonderwijs, gevolgd door een leerlingenexamen. Dit aanvullingsonderwijs moet overdag worden gegeven.

5. Ingeval een voorbereidend onderwijs op een middelbare handelsschool is genoten, is het wenschelijk, den leertijd van den leerling te verkorten, met weglating b.v. van sommige veel tijd vereischende kantoorwerkzaamheden.

Sluiten