Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. De practische opleiding, welke de Zwitsersche koopmanshuizen aan hunne leerlingen geven is zeer verschillend. Vele geven slechts een zeer eenzijdige vorming.

7. De in Zwitserland bestaande kantonnale wetten op het leerlingwezen werken gunstig. Het is wenschelijk, dat deze ook in de overige kantons, waar zij nog niet bestaan, worden ingevoerd. Bij het vaststellen van dergelijke regelingen, dient rekening gehouden te worden met de volgende eischen: a. duidelijke aanwijzing van het begrip «leerling» ; b. geen vroegere aanvangsleeftijd dan 1 5 jaar ■ ?* een voorbereidende school van ten minste 3 jaren ; d. opneming in het schriftelijk leercontract van bepalingen omtrent de vakken welke onderwezen moeten worden, van de wederzijdsche plichten en rechten van patroon en leerling, den proeftijd, de vergoedingen; e. verbod van zondags- en nachtarbeid; /. verplicht geregeld bijwonen van het aanvullend vakonderwijs van de zijde van den leerling en tot dat doel vrij geven van ten minste 6—8 uren per week van de zijde van den patroon; g. subsidie van staat en gemeente ten^ behoeve van voortgezet vakonderwijs en het oprichten van nieuwe vakcursussen; h. verplicht leerling-examen voor alle leerlingen, die in de gelegenheid waren, het voortgezet vakonderwijs te volgen; z. verplicht getuigschrift; j. bekend maken van de firma s, welke uitmunten door hetgeven van een doelmatige opleiding aan hun leerlingen; k. bepalingen omtrent het op het leerlingwezen te houden toezicht, met strafbepalingen bij eventueel verzuim.

De statistische tabellen, aan het boekje van Stoll toegevoegd zijn zeer leerzaam. Deze monografie verdient de aandacht van allen! die de opleiding van den handels- en kantoorbediende in Nederland mede door de toepassing van het leerlingwezen, wenschen té

Het leerlingwezen bij de vrouwelijke bedrijven.

Ten aanzien van de vrouwelijke bedrijven is, naar het schijnt, nog geen krachtige poging beproefd, om het leerlingwezen in te voeren Wel is de zaak o.a. bij de Amsterdamsche Vereeniging tot opleiding voor ambachten en beroepen ter sprake gekomen met name betreffende het cotifectievak, doch zonder dat daarvan een bepaalde regeling het gevolg was.

Niettemin is een dergelijke regeling in het confectie-bedrijf in

Sluiten