Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat deze cursussen of dienstbodenscholen wenschelijk zijn, is sedert langen tijd ingezien in het buitenland. In Weenen b.v.'beslaat reeds sedert jaren zulk een school, uitgaande van den Wiener Hausfrauen Verein. Deze geeft zoo goede uitkomsten, als men, in verband met de m.i. eenigszins oppervlakkige opleiding welke er gegeven wordt, kan verwachten.

In ons land hebben de huishoud- en kookscholen zich er aanstonds op toegelegd, nevens cursussen ter opleiding van gediplomeerde leeraressen in de kunst van koken en van huishouden, ook cursussen tot het opleiden van dienstboden te geven. En, terwijl de Maatschappij tot nut van 't algemeen door en in hare departementen reeds sedert eenige jaren cursussen in huishouden en koken heeft gegeven ten behoeve van vrouwen en aankomende vrouvven uit de volksklasse, om haar te leeren, de meest voedzame en minst dure voedingsmiddelen tot smakelijke spijzen te bereiden, zijn daarnevens door haar ook enkele cursussen voor de opleiding van dienstboden geopend.

De «Maatschappij van Weldadigheid» te Frederiksoord, die zoovele en zeer goede dienstmeisjes levert, ook naar andere plaatsen in ons land, heeft nu het plan opgevat een opleidingsschool voor dienstboden in te richten, een plan dat zeer toejuiching verdient en daarom kans van slagen heeft, omdat de leerlingen van deze school alle dezelfde voorbereiding hebben gehad in uitstekende scholen voor lager onderwijs, waar de leerplicht tot 14 jaren feitelijk reeds lang vóór de invoering van de leerplichtwet, is toegepast en omdat zij ook, wat huiselijke opvoeding en andere grondslagen betreft, alle ongeveer op één lijn zullen staan.

Hoe staat het nu met die opleiding in Amsterdam ?

Gelijk bekend is, bedoelen de Amsterdamsche Huishoudscholen het geven van vakonderwijs ie aan vrouwen die een diploma verlangen a. als leerares in koken en huishoudkunde, b. als leerares in huishouden, c. als huishoudster, d. als hulp in de huishouding en 2e aan meisjes welke een getuigschrift van bekwaamheid wenschen als dienstbode.

Blijkens de jaarverslagen dier school, ontbreekt het haar in de verschillende 24 cursussen die gegeven worden, niet aan de noodige leerlingen.

En verblijdend is ongetwijfeld het verschijnsel, dat zoovele daarvan behooren tot de volksklasse. Immers, dat het hierbedoelde vakonderwijs gewaardeerd wordt door de meer ontwikkelde ouders,

Sluiten