Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals de toestand thans is, kan ze niet bevredigend worden geacht, noch voor de dienstboden, noch voor de gezinnen, waarin deze werkzaam zijn.

Ook in andere vrouwelijke vakken, als: het dames-hoeden maken, het stoffeerdersvak en de kunstnijverheidsvakken, het boekbinden, voorzoover door vrouwen verricht, enz., zou het leerlingwezen kunnen worden toegepast.

V.

De vraag is nu, op welke wijze de bevordering van het leerlingwezen kan geschieden door het persoonlijk initiatief van vereenigingen en particulieren.

Uit het vorenstaande is gebleken, dat in vele vereenigingen de belangstelling in het leerlingwezen is ontwaakt en dat sommige dezer vereenigingen de zaak reeds zelve hebben ter hand genomen.

Doch tevens blijkt, hoe moeilijk het veelal is, eene reeds door een vakvereeniging ontworpen en ingevoerde regeling ook algemeen toegepast te krijgen, zelfs bij hen die in dezelfde vakvereeniging zijn aangesloten.

Men verneemt allerlei bezwaren. Zelfs al wenschen vele patroons hunne medewerking te verleenen, zij kunnen dat niet altijd in voldoende mate, omdat zij veelal meer handelaars dan vaklieden zijn, zooals in het bouwvak, het schoenmakersvak, enz.

Bovendien is het handwerk in vele bedrijven veel meer dan vroeger fabriekmatig en daardoor fragmentarisch geworden. Ook leidt dit fabriekmatig werken tot haastig werken, zoodat de patroon of de meesterknecht de belangen der leerjongens niet naar behooren kan behartigen. Het eigenbelang der patroons staat veelal de toepassing van het leerlingwezen in den weg.

Dit is uit het bovenstaande maar al te zeer duidelijk geworden.

Maar ook vele ouders hebben tegen de toepassing van het leerlingwezen en het aangaan van een leerlingcontract voor hunne

kinderen bezwaar.

Immers, de leerlingen moeten dan, na het gewone schoolonderwijs en eenig voorbereidend vakonderwijs te hebben genoten, nog drie jaren meerendeels zonder verdiensten blijven, terwijl het volstrekt niet zeker is, dat zij, als leerlingen in de werkplaats opgenomen, bijzondere geschiktheid zullen blijken te bezitten voor het

Sluiten