Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heffing van het vak, de verbetering van den loonstandaard, de regeling van de werktijden het meest belemmerd wordt door onbekwame, d. i. onvoldoend opgeleide vakgenooten, dan mogen de vakvereenigingen en de daarin verbonden vakgenooten allereerst medewerken, om het leerlingwezen op goede grondslagen te regelen.

Is voorts de deugdelijke opleiding van onze jongelieden voor ambacht, handwerk of beroep een groot sociaal belang, omdat, bij onvoldoende opleiding, deze jonge menschen dreigen te mislukken, voor hun persoonlijk leven zoowel als voor de taak welke zij in de maatschappij hebben te vervullen, om, als onbekwame en daardoor niet slagende en dus ontevrede7ie leden der samenleving, hun kracht te zoeken, niet in voor de maatschappij vruchtbaren arbeid, maar in klagen over anderen en ten slotte, inplaats van in eigen levensonderhoud te voorzien, te komen aan de openbare armenzorg, — dan mogen alle vereenigingen en genootschappen, welke tot verbetering van de maatschappij willen werkzaam zijn en algemeen volksgeluk willen bevorderen, vooral ook het leerlingwezen helpen toepassen.

Patroons, gezellen, voorts allen die van goeden wille zijn, moeten tot dat doel zich vereenigen 1

Het algemeen belang is bij de deugdelijke vakopleiding gemoeid.

Sluiten