Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?edenedan8LrtSP'-Z»',n V3der °f V0°8d' indien de meester, om welke Ui» ^ ^ t- f' niet meer 'n staat is- z'jne (speciaal de in <S 4 neer den leerling na'" aange«ane verplichtingen tegenover

Waar geen onmiddellijk gevaar voorhanden is en ook de voortzettinp van het leercontract niet van zelf uitgesloten schijnt moet aa^de verbreking van het contract eene kennisgeving, met het stellen van een termijn van 14 dagen, voorafgaan.

§11. In geval van tusschentijdsche verbreking van deze overeenkomst wordt het vastgestelde leergeld tot op den dag van vertrek od die tweede " -n ^ ^ V°°r het C'erste l's> zesden voor het

«Sidsïe VS«nml°S "" de "edS pl"*,s se6" «"">«"*

Ü^H»daarenÜe^n de meester, wegens opheffing zijner zaak of op andere niinht' h' s, d aan de tusschentijdsche verbreking, dan is hij verplicht den leerling tot voortzetting zijner leer, onder ten minste even

sch'affifn of TnT?' ^h"6" anderen bekwamen leermeester te verloos stellen. Plaats daarvan, den leerling naar verhouding schade-

Deze bepalingen zijn ook toepasselijk (voor zoover mogelijk* bii tusschentijdsch overlijden van leermeester of leerling.

§ 12. Indien de leerling, ten gevolge van militaire diensten ziekte of van andere met door den meester veroorzaakte redenen meej dan >

h" overeenëek°men leertijd verzuimt, is de leermeester gerechtigd, den leerling tot het inhalen van den verzuimden werktijd na afloop van den vastgestelden leertijd, in dienst te houden De leer meester heeft zich hierover ten minste 2 weken vóór het ende van mi"H°pVhreenige me" leertl'd tegenover de andere partij uit te laten ,>i Jn e ening van den verzuimden tijd, komen intusschen slechts dagen verzuimen van meer dan 3 op elkaar volgende werk-

§ 12. Indien, gedurende den duur dezer overeenkomst of bij tusschentijdsche verbreking, geschillen ontstaan en eene minnelijke schikking niet tot stand kan komen, wordt het geschil ter beslissing in laatste instantie voorgelegd aan een scheidsgerecht.

Voor zoover ten tijde van het ontstaan van het geschil, in de woonSrh/® ^ de,? meester een door den staat erkend „gewerbliches

,fnC ^e^aat' 1S dlt bevoegd, ten deze te oordeelen. u scheidsgerecht alsdan niet bestaat, wordt er een gevormd

beiden te kiezen"W°0r iedeFe Parti' e" een voorzitter! door

Mocht men het over de keuze van den voorzitter niet kunnen eens rechter' ^ benoemd worden door den daartoe bevoegden

Sluiten