Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II.

DIENSTJAAR 190 .

afdeeling

correspondentschap^

MODEL-OVEREENKOMST MET EEN PATROON

in gebruik bij de

vereeniging ter bevordering van het ambachtsonderw.js in drenthe. Het hoofdbestuur van bovengenoemde Vereeniging ter eenre, en

ter andere zijde,

verklaren, te hebben gesloten onderstaande

OVEREENKOMST:

ART' U "en SSCStUUr V6rbindt Zich ^durende de drie leerjaren voor

van den patroon-onderwijzer de werkPIaats

den 31 Maart / *anva"Sende "sten April 190 en eindigende en 2ulk« fn h ; als vergoeding te voldoen eene som van ƒ , en zulks in drie termiinen, als ƒ na afloop van het eerste ƒ a^ na afloop van het tweede en ƒ na afloop van heiderde

Art. 2. De patroon verbindt zich, gedurende drie achtereenvolgende jaren

rsrsnt a isua ïïc

S uL verrichten,

en de daarvoor noodige gereedschappen en materialen te verschaffen. Art. 3. De patroon stelt den leerling in de gelegenheid, tegen het einde van maken ten' h™ " h6t .hoofdbest"ur op te geven proefstuk te

Proefstuk het SU,n T aallleg en vorderingen, voor welk p oetstuk het hoofdbestuur de noodige materialen gemerkt verschaft.

ART' 4" Jouder^ee'n6'^ ^ leerlin* steeds aan het werk te zullen wenfe n'oodit\v * boodschappen te zullen laten doen dan die

van het hedriif 'i Ve, mete" ,en behoeve van de uitoefening he! bedrijf. Ingeval van onwil of verzuim door den leerling geeft hij hiervan onmiddellijk kennis aan het hoofdbestuur. '

Sluiten