Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

stuk vervaardigd, door het hoofdbestuur opgegeven, ten einde te beoordeelen of het onderwijs met vrucht is gevolgd.

Art. 5. De verbindt zich te zorgen, dat de leerling het herhalings-

en teekenonderwijs, in de gemeente gegeven, wat door het afdeelingsbestuur is goedgekeurd om te worden bijgewoond, trouw volgt en niet anders verzuimt dan om gegronde redenen, ter beoordeeling van het afdeelingsbestuur.

Art. 6. Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid, indien, bij de beoordeeling van het geleverde proefstuk, blijkt, dat de leerling geen voldoende vorderingen heeft gemaakt of ongeschikt is voor het vak, hem te ontslaan, waardoor deze overeenkomst wordt ontbonden.

Art. 7. Het hoofdbestuur verbindt zich, indien het over het proefstuk bijzonder tevreden is, den leerling een prijs uit te reiken.

Art. 8. Bij niet nakoming der bepalingen van dit contract door genoemde

, of den leerling , wordt het geacht ontbonden te zijn, is het hoofdbestuur ontslagen van zijne verplichting om loon of wat ook aan genoemde

uit te betalen en is deze verplicht, aan het hoofdbestuur eene schadevergoeding te voldoen, door genoemd hoofdbestuur vast te stellen en overeenkomende met de ten behoeve van den leerling reeds gedane en nog te doene uitgaven.

Art. 9. In geval van verschil tusschen beide partijen, beslist een commissie van drie personen, waarvan één aan te wijzen door het hoofdbestuur, één door den vader of voogd en één door de beide gekozen samen. Aldus opgemaakt en geteekend in triplo.

(Volgen de handteekeningen).

(Plaatsnaam, waar de Vereeniging,

die overeenkomt, domicilie kiest,

met datum van teekening).

Sluiten