Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IV.

Model-Rapport van den Patroon, na ommekomst van

den Proeftijd

in gebruik bij de

Vereeniging ter bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe.

RAPPORT omtrent den leerling

over het proef-halfjaar 1 April tot 1 October, uitgebracht door den

Patroon , bij wien hij wordt opgeleid

in het vak.

VRAGEN: ANTWOORDEN:

1. Heeft uw leerling gedurende het proefhalfjaar blijk geven van voldoenden ijver?

2. Zijt gij tevreden over zijn gedrag in de werkplaats?

3. Heeft hij, volgens uwe meening,

de noodige lust en aanleg, om een flink ambachtsman te worden in hetdoor hem gekozen vak?

4. Zal hij na het le jaar kunnen voldoen aan de eischen van het leerplan?

5. Kunt gij hem aan het hoofdbestuur voor verdere opleiding aanbevelen?

Aldus beantwoord door den ondergeteekende te den 19

ADVIES van het Afdeelings-Bestuur:

Sluiten