Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 . Contractant ter andere doet jaarlijks tegen 1 April en 1 October aan contractant ter eener mededeeling van het gedrag, de vorderingen en de bekwaamheid der hem toevertrouwde leerlingen.

Na het einde van het ') oefeningsjaar kan een door beide

contractanten onderteekend bewijs van bekwaamheid aan de leerlingen uitgereikt worden. 6

6°. Bij onbekwaamheid, gebleken binnen zes maanden na aanneming van de leeeriingen of ten allen tijde, bij gebleken onwil van de leerlingen kan contractant ter andere aan contractant ter eener hunne verwijdering vragen. Contractant ter eener is bevoegd, ten allen tijde de leerlingen terug te nemen. 6

7 . Door contractant ter andere behoeft aan de leerlingen gedurende het eerste oefeningsjaar geen loon betaald te worden 4). Hij zal hen echter gedurende het tweede oefeningsjaar een billijk weekloon uitkeeren in overleg met contractant ter eener, te bepalen.

8". Alle onkosten van werkplaats, materialen, werktuigen en gereedschappen hoe ook genaamd, zijn ten laste van contractant ter andere s).

Aldus opgemaakt en goedgekeurd te

's-Gravenhage, den

Namens het Bestuur der Vereeniging „de Ambachtsschool te 's-Gravenhage",

Voorzitter. Secretaris.

1) Het aantal wordt bepaald, naar gelang van de eischen van het ambacht.

2) ln latere contracten zijn andere uren genoemd, bij voorafgaande bespreking vastgesteld, in verband met het theoretisch onderwijs aan de Ambachtsschool.

het amb'ach^11'8' oe''en'n®s'aren' wordt nader bepaald in verband met de eischen van

4) Deze bepaling geldt in andere contracten voor 2 jaren of is geheel weggelaten al naar dat de Ambachtsschool meer dan I jaar of wel in 't geheel geen voorafgaand' praktisch onderwijs op zich neemt.

5) Voor het pianomaken is hieraan toegevoegd: „De noodige gereedschappen moeten

door de leerlingen medegebracht worden als hun eigendom."

Sluiten