Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VII.

HAARLEMSCHE MACHINEFABRIEK voorheen Gebroeders Figee.

CONTRACT

De ondergeteekende

wonende te

. vader

als j van

voogd

die als leerling is aangenomen in de fabriek der Naamlooze Vennootschap „Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebroeders Figee" te Haarlem verklaart kennis genomen te hebben van het reglement voor het aannemen van leerlingen in genoemde fabriek en een exemplaar van dit reglement ontvangen te hebben.

Hij belooft genoemden

gedurende vier achtereenvolgende jaren, beginnende den

•••••; als leerling in dienst der genoemde fabriek te

laten, alles wat in zijn vermogen is, in het werk te stellen om hem trouw zijn plicht te doen vervullen en ijverig en bekwaam werkzaam te doen zijn hem gehoorzaamheid aan de over hem gestelde meerderen aan te bevelen en bovendien de bepalingen van genoemd reglement te doen naleven.

De leerling zal een minimum loon genieten van:

ets. per uur gedurende het eerste » » » „ „ tweede

» » n n „ derde

» » » „ „ vierde jaar van zijn leerlingschap.

Voor de richtige naleving zijner verplichtingen wordt, overeenkomstig Art. 7 van het reglement voor het aannemen van leerlingen bij de Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebrs. Figee, een waarborg gesteld van:

Ondergeteekende verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat de Naaml. Venn. Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebrs. Figee, het recht heeft, met den borgtocht te handelen overeenkomstig Art. 9 van evengenoemd reglement. Een afschrift dezer verklaring is hem ter hand gesteld geworden.

Haarlem, den

Sluiten