Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natrnnn li'6"06 *erplicht te wezen> zal hi' de wenschen van zijnen

rechtstreeksch2 verhanH^t60 volbre"gen> dan ^Ifs, als deze niet in recntstreekscn verband staan met het bedrijf.

Art. 7. Op raad van den patroon en naarmate de noodwendigheid zich daartoe doet gevoelen en volgens den vooruitgang, zal de feerjongen zich op eigen kosten van het gereedschap voorzien, dat ten andere zijn eigendom blijven zal.

ART' 8' die Shht ZiCh lVeneens de 8rondstof of metalen aan,

die hu noodig heeft voor het afmaken van de stukken, die men

U,'tI°eren' Deze stukken zu"en hem toebehooren; maar hpr^n i, ver8°edlng zal kunnen geëischt worden voor de

dnnr dPn8nTe d'!1 ,aatSte gevaI' worden de noodige stoffen

door den patroon geleverd.

ART' 9' urenPathuirnenmH® V8" ,1*'" 'eer,'"g geen werk eischen gedurende de worden HH 7,1 h' gewoonlijk in de werkplaats doorgebracht

teekenaar «1 rf daarentegen °P geschreven aanvraag van den onder-

rfweezigaheridtesLrSt,ge geWe"igde aanVragen V°°r uitgang °f

Boeten of straffen worden nooit toegepast.

Art. 10. De leerjongen is verantwoordelijk voor de stoffelijke verliezen die zi om een! » h ondergaan, 't zij door onbekwaamheid of '

tnt T hpiff nde.re 00rzaak- Zijne verantwoordelijkheid is bepaal tot de helft van de waarde der schade.

Art. ll. Leerjongens onder de 15 jaar kunnen toegelaten worden.

Art. 12. Is de.'eerjongen niet meerderjarig, bij het sluiten van dit contract,

vooed of voo°ff°HrWaaH H-en rege,en ten 'aste van den vader' m°eder schriift He rfnH ' 1° u ï0"1™0' onderteekent en zijn titel erbij h„nnf K ondergeteekenden zijn alleen verantwoordelijk voor

enkel peval h"!? tegenover de andere partij en zij kunnen in geen enkel geval derde personen in de zaak brengen, zelfs niet den leerjongen al is deze ontvoogd.

ART' '3' va6n °Hn^rgeteekenfle ofhunne rechthebbenden kunnen de verbreking " , overeenkomst vragen> ln geval van zware ziekte, van ongeval eene onbekwaamheid tot den arbeid na zich slepende van overlijden, van verandering van woonplaats in een ander arrondissement, van veroordeeling, van failliet. De rechten van elke partij zijn vastgesteld op datum van de verbreking van het contract

°y^r^|deil van den vader of van den voogd, handelende in naam 7Hn rfp 'eerjongen, zal de moeder van deze of de voogd gehouden J , e verbintenis, alsmede al de voorwaarden ervan, na televen.

Art. 15. Bijj het. eindigen van de twee eerste leertijdsperioden, zal de patroon

Z H^rH 'eer'ing een certificaat afleveren. Bij het einde van de

Hrio ? H PH- I?' de 'eerjongen voor een jury, bestaande uit drie leden die benoemd zijn door de Vereeniging, een uitgangs-

Sluiten