Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrift te geven omtrent aard en duur der gepresteerde diensten, en desverlangd ook omtrent gedrag en prestaties.

Art. 5. De leerling verplicht zich:

a. den patroon(s) en den anderen superieuren gehoorzaam te zijn, de hem opgelegde plichten nauwkeurig te vervullen en alle hem aangewezen werkzaamheden vlijtig en trouw uit te voeren, en zich zoowel in de zaak als daarbuiten behoorlijk te gedragen;

b. de belangen van zijn patroon(s) te behartigen, verder gedurende den leertijd en ook daarna over alles wat in de zaken voorkomt, het stilzwijgen te bewaren;

c. den patroon(s) de rapporten der school voor handelsonderwijs te toonen.

Art. 6. Wanneer de patroon(s) tevreden is over wat de leerling doet, zal

hij (zullen zij) hem van af een maande-

lijksche (jaarlijksche) vergoeding, resp. gratificatie, van fr.,

met verhooging van fr. per jaar, geven.

Voor woning, kost en kleeding heeft de leerling zelf te zorgen. ') Wordt het contract vóór den afgesproken tijd ontbonden, buiten schuld van den leerling, dan moet hem het tot dien datum verschuldigde deel der vergoeding, resp. gratificatie, volgens de genoemde bepalingen betaald worden.

Art. 7. Het schoolgeld voor 't handelsonderwijs zal (zullen)

betalen.

Art. 8. De werkuren duren in den regel,'s zomers van uur's morgens

tot 's avonds, in den winter van uur 's morgens tot

's avonds, met dagelijks 11/2 & 2 uur er tusschen vrij.

Op zondagen wordt den leerling in den regel geen werk opgedragen.

Art. 9. Beide contractanten hebben het recht, de dienstovereenkomst ten allen tijde te ontbinden, wanneer de ander de bepalingen van dit verdrag niet nakomt. Met name heeft dit recht

a. de patroon, wanneer de leerling, door gebrek aan vlijt en ijver, of door ontstaande lichamelijke of geestelijke onbekwaamheid, ongeschikt blijkt te zijn tot het voortzetten van den leertijd, als hij zich schuldig maakt aan onbescheidenheid in zaakaangelegenheden, aan oneerlijkheid, weerspannigheid of ongepast gedrag.

b. de leerling, resp. zijn vertegenwoordiger, als de patroons door zakelijke of andere redenen niet in staat is, den leerling op den duur passend aan het werk te houden of voor zijn goede vorming te zorgen. Aan het opzeggen van het kontrakt moet een mondelinge waarschuwing, resp. schriftelijke kennisgeving, met het aangeven van een behoorlijken termijn, voorafgaan.

Art. 10. Als de leerling, door ziekte, militiediensc of door andere oorzaken, de werkzaamheden in 't geheel meer dan drie maanden verzuimt,

1) Heeft 'n leerling bij uitzondering kost en inwoning bij den patroon, dan wordt deze zin doorgehaald en de bepaling hierop betrekking hebbende onder Art. 12 geschreven.

Sluiten