Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XV.

Kanton Waadtland.

LEERLINGCONTRACT.

(Het ontbrekende in te vullen, door 't noemen van namen, beroep, datums, enz.)

Tusschen den heer , van beroep

patroon, woonachtig te , straat Nr

eenerzijds, en den heer woonachtig te

, straat No optredende voor

leerling , geboren te , den

18 , afkomstig uit , andererzijds, is overeengekomen het volgende:

Art. 1. De patroon zal den leerling onderrichten of laten onderrichten, gaande van het gemakkelijke tot het moeilijke, in het vak, in een tijdruimte van jaar, maanden, nl. vanaf tot

Bovendien zal de patroon den leerling op de hoogte brengen van de algemeene kundigheden aangaande het vak, naar de keuze en de hoedanigheid der te gebruiken werktuigen en grondstoffen, en hij zal hem niet gebruiken voor bezigheden, vreemd aan het beroep. Gedurende den leertijd, zal men zich richten naar het programma, dat hiervoor van hoogerhand is vastgesteld, wanneer dit programma zich ook uitstrekt over dit vak.

Art. 2. De eerste dagen van den leertijd worden als proeftijd be¬

schouwd. Gedurende die periode staat het beide partijen vrij, het contract op te zeggen. Van de opzegging moet door den patroon kennis worden gegeven aan hem, die voor den leerling optreedt, of door dezen aan den patroon.

In geval van opzegging, zal, indien de leerling kost en inwoning

geniet bij den patroon, aan dezen 'n schadeloosstelling van

per dag betaald worden.

Art. 3. Aan den patroon zal, als leergeld, betaald worden de som van , betaalbaar in termijnen, en wel

Art. 4. De leerling zal van den patroon een vergoeding krijgen van

per , van af

Sluiten