Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus overeengekomen, om te goeder trouw tc worden uitgevoerd en te worden opgemaakt in drie exemplaren, overeenkomstig de wet.

den 18

De patroon-leermeester:

Hij die optreedt voor den leerling:

De leerling:

Het contract moet worden geteekend door den vader of den voogd, en binnen den tijd van hoogstens 30 dagen worden gedeponeerd ter griffie van het „Scheidsgerecht tusschen werkgevers en werknemers" of, bij gebreke daarvan, ten stadhuize.

Als de leerling geplaatst wordt door de zorgen van een gemeente, maatschappij, enz. moet het contract ook geteekend worden door den vader of voogd.

Sluiten