Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier met welgevallen vertoefd hebben om en in die sierlijke en schilderachtige woningen uit de 1'adangsche Bovenlanden, die door hare eigenaardige bouworde de onbegrensde bewondering van zoovele ware kunstliefhebbers opwekten. Maar hieraan viel helaas niet te denken. De opstallen, die het Trocaderoterras ten sieraad waren, moesten noodwendig worden gesloopt, en alleen van het bijeenhouden van hetgeen binnen de wanden dier opstallen was bijeengebracht kon na het sluiten der tentoonstelling sprake zijn.

Hiertoe hebben de ondergeteekenden gemeend de handen te moeten ineenslaan, en zij hadden het groote voorrecht hunne ter zake aangewende pogingen met een gunstigen uitslag bekroond te zien. Uit den aard der zaak hadden zij zich in de eerste plaats te wenden tot de Regeering, die door den van harentwege verleenden geldelijken en moreelen steun de samenstelling tier Indische afdeeling had mogelijk gemaakt. Een in verband hiermede tot den Minister van Koloniën gericht verzoek ontmoette van den kant van Zijne Excellentie een gunstig onthaal. Bij beschikking van 12 Xovember 1.1. werden de in die afdeeling bijeengebrachte inzendingen, voor zooverre zij ter beschikking der Regeering stonden, voorloopig tot wederopzeggens toe, aan ondergeteekenden, hiertoe in Commissie vereenigd, ter bewaring en eventueele uitstalling toevertrouwd, en toen kort hierop van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam een gunstige beschikking was ontvangen om voor de

Sluiten