Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstalling van de inmiddels naar hier overgebrachte voorwerpen te mogen beschikken over eenige zalen van het Stedelijk Museum, werd, in overleg met de Commissie van Toezicht en den Conservator van het Museum, onverwijld de hand aan het werk geslagen, onder leiding en toezicht van den Heer C. M. Pi.f.yte Wz„ oud-Conservator van het Ethnographisch Museum van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap „Natura Artis Magistra", die in Indië zelf een werkzaam aandeel heeft genomen in het bijeenbrengen van de inzendingen, welke onbetwistbaar een van de aantrekkelijkheden der wereldtentoonstelling hebben uitgemaakt.

Maar over al het daar bijeengebrachte had de Regeering slechts voor een deel te beschikken. Verschillende voorwerpen waren het eigendom van particuliere personen, die ze slechts tijdelijk in bruikleen hadden afgestaan, en ten einde nu het te Parijs tentoongestelde niet al te zeer uit zijn verband te rukken, kwam het er op aan om over die voorwerpen, voor zooveel mogelijk, gedurende eenigen tijd althans de beschikking te kunnen erlangen.

Ook in dit opzicht zag de Commissie zich niet in hare pogingen teleurgesteld. Z. H. de Soesoehoenan van Soerakarta Pakoe Boewono X had de welwillendheid om der Commissie tot nader order de beschikking te laten over de volledige verzameling Wajangfiguren en andere inzendingen, die te Parijs zoozeer de aandacht hadden getrokken; — en met niet minder gunstigen uitslag werden de pogingen bekroond door de Commissie

Sluiten