Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met een en ander is de voorloopig ter beschikking der Commissie gestelde ruimte in het Stedelijk Museum ruimschoots gevuld, en dit doet haar zonder al te veel leedgevoel berusten in de afwijzende beschikking, die zij van het Gemeentebestuur te Delft heeft ontvangen op haar verzoek om de rijke en belangrijke verzameling ethnographica deel uitgemaakt hebbende van de opgeheven Indische instelling daar ter plaatse tijdelijk in bruikleen te mogen ontvangen teneinde haar door uitstalling in de hoofdstad van het Rijk meer algemeene bekendheid te doen erlangen. Intusschen bestaat het uitzicht, dat na verloop van eenige maanden, wanneer de door het Genootschap „Architectura et Amicitia" te organiseeren tentoonstelling zal gesloten en de hiertoe afgestane zalen in het Stedelijk Museum weder ontruimd zullen zijn, het der Commissie mogelijk zal worden gemaakt om door uitstalling van al hetgeen ditmaal nog achterwege moest worden gelaten de thans onder de oogen van het publiek te brengen verzameling nog zeer aanmerkelijk uit te breiden, en zij geeft de hoop niet op, dat tegen dien tijd vanwege het Gemeentebestuur van Delft de medewerking zal worden verleend, die haar van dien kant tot dusver moest worden onthouden, terwijl dan tevens ook de ter Parijsche tentoonstelling ingezonden voorwerpen uit West-Indië tot hun recht zullen kunnen komen.

Hoe het verder met de zaak ook loopen moge, welk gebruik de Regeering ten slotte ook zal maken van de door haar voor den tijdelijken afstand gestelde

Sluiten