Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaal, wien zij haren droom verhaalde. Deze liet daarop 6-4 Brahmanen tot hem komen om den droom te duiden en zij zeiden: „Maak U niet ongerust, o Koning! de Koningin zal een zoon het leven schenken. Indien hij in de maatschappij blijft leven, zal hij een koning worden, die de wereld beheerscht, maar indien hij de wereld verzaakt, zal hij een Boeddha worden, die in het heelal zijn licht zal laten schijnen".

IVdo BELIEF.

Koningin Maya gaat naar Dewahrada.

Als de tijd vervuld was, gaf Maya aan haren gemaal den wensch te kennen om hare verwanten te bezoeken in de stad Dewahrada. Gereedelijk bewilligde de Koning haar verzoek. Ijlings liet hij den weg van Kapilawastoe naar Dewahrada effenen en aan beide zijden met pisangs, volle watervazen, vlaggen en wimpels tooien. Daarop deed hij haar plaats nemen in een gouden wagen en met een grooten stoet ten geleide vertrekken.

Tussehen beide steden ligt een lustbosch met hoog geboomte, liet Loembini-bosch geheeten. Zoodra de Koningin dit bereikt had, gingen de boomen in volle bloesempracht prijken; bijen van allerlei soort gonsden in de takken en op de bloemen en scharen van vogels vlogen met blü geschal rond. Op het zien van dit schouwspel gevoelde Maya de neiging bij zich opkomen zich in het bosch te vermeien Zij liet zich door hare geleiders naar een hoogen boom brengen, behangen met

kleinooden en strekte hare hand naar een tak uit. die zich vanzelf tot haar nederboog. Op dat oogenblik kwam de Bodhisatwa ter wereld en luid juichten de daarbij inmiddels uit de hoogste hemelen nedergedaalde engelen: „Verheug U, Koningin! een edele zoon is U geboren!"

Zoo aanschouwde de Bodhisatwa het levenslicht, onbezoedeld, volkomen rein en stralende in luister.

Sluiten