Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een week na zijn geboorte overleed de moeder van Siddhartha, zooals trouwens iedere Boeddha z;jn moeder op dien leeftijd verliest en werd de zorg voor /.yn verdere opvoeding opgedragen aan vrouwen van uitstekende schoonheid en zonder gebreken onder oppertoezicht van Gautami. Aldus groeide de knaap in luister en weelde op.

Toen Siddh a rtha den leeftijd van zestien jaren bereikt had, oordeelden z\jn vader en verwanten het noodig dat hij in den echt zou treden. Siddhartha's keuze viel op de wchoone Gopa, de dochter van Dandhapani. Koning (,'oeddhodana liet om hare hand bij haren vader aanzoek doen, doch deze weigerde. Als telg van een hoog adeljjk riddergeslacht, meende hij zijne dochter niet tot vrouw te mogen geven aan iemand zoo verwijfd opgevoed en zoo onbedreven in de kunsten des oorlogs en des vredes als de Prins.

Coeddhodana was door dit antwoord zeer uit het veld geslagen, doch zijn zoon stelde hem gerust en verzocht hem een wedstrijd uit te schrijven opdat hem de gelegenheid zou gegeven worden zich met ieder, die dit inicht wenschen, te meten.

VI1'" RELIEF.

Siddhartha's wedstrijd.

Op den bepaalden dag had de samenkomst plaats en Siddhartha legde niet alleen in het kr(jgspel doch ook in alle kunsten en wetenschappen ongeloofelijke proeven van bedrevenheid af. Zoo overtreft hij op de voorstelling zijn tijdgenooten in het schieten met den boog. Dandhapani's bezwaren tegen het huwelijk van zijn dochter waren hiermede opgeheven en zonder verder uitstel werd dit thans voltrokken.

Sluiten