Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vilde RELIEF.

Verschijning van een oud man.

Het gebeurde op zekeren dag, dat de Bodhisatwa lust gevoelde om naar zijn wandelpark te rijden en hij beval zijn trouwen wagenmenner Chanda den wagen in te spannen.

Toen was het, dat de goden, wetende dat de tijd naderde waarop de Bodhisatwa de hoogste kennis deelachtig zou worden, besloten de verschijningen, die op zijn levensloop zulk een beslissenden invloed zouden uitoefenen, in het leven te roepen. Zij lieten een engel de gestalte aannemen van een stokouden man, schier tandeloos, grijs van haar, gekromd en voorovergebogen, welke steunend op zijn staf en geleid door een kind al wankelend, moeilijk voortstrompelde. Prins en wagenmenner kregen de schijngestalte tegelijkertijd in het oog, en de eerste vroeg: ..Wat is dat toch voor een man, wiens hoofdhaar zoo geheel anders lijkt dan dat van andere menschen?

Chanda lichtte hem in, zeggende dat ieder mensch door ouderdom in dezen staat gebracht wordt, waarop de l'rins uitroept: „Wee, o wee dan, dat men geboren wordt, indien een ieder zulk een ouderdom te wachten staat" en met ontroering in het hart keerde hij huiswaarts.

De Koning, verwonderd dat zijn zoon zoo spoedig weer thuis kwam, trachtte de oorzaak daarvan uit te vorschen en als hij nu hoorde, dat Siddhartha een grijsaard gezien had, riep hij uit: „dan zal hij mij ongelukkig maken! Verschaft hem toch verstrooiing opdat hij in 't genot der weelde allo gedachten om monnik te worden uit zijnen geest verbanne!" Na aldus gesproken te hebben, liet hij de wachten verdubbelen en zorgde dat ze in alle richtingen op een half uur afstands post vatten.

Sluiten