Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien heiligen staat en zette vergenoegd zijn rit naar liet park voort, waar hy den gansehen dag verbleef. Tegen zonsondergang nam h(j een bad in den lotusvijver en zette zich daarna op een marmeren bank. Op het oogenblik, dat hij naar huis rijden zou bracht een bode hem het bericht van de geboorte van een zoon. Doch in stede zich daarover verheugd te betoonen, antwoordde hij niets anders dan „de geboorte van Rahoela is slechts een knoop te meer." Vervolgens keerde hij naar zijn paleis terug.

Xlde RELIËF.

Siddhartha ontvlucht zijn paleis.

Nadat hij dit met grooten luister bereikt had, wierp hij zich rust zoekend op zijn praalbed neder. Aanstonds begonnen schoone vrouwen door zang en snarenspel zijn zinnen te streelen, doch de Bodhisatwa, wiens hart zich reeds van de zondige begeerten dezer wereld had afgewend, schiep geen behagen in het ballet en viel weldra in slaap. Eenigen tijd later ontwaakte hij, terwijl alle danseressen om hem heen in diepen slaap verzonken lagen en dermate greep het beeld dat de schoone zaal toen aanbood hem aan. dat een onweerstaanbare neiging om den geestelijken stand aan te nemen zich van hem meester maakte en hij dacht: „Nu of nooit moet ik van hier den grooten zwerftocht aannemen." Met stond hij op en trad naar de deur toe. „Wie houdt er wacht?" ..Ik ben het, jonker", klonk de stem van Chanda, waarop Siddhartha hem beval Kanthaka, dat puik der rossen, gereed te maken, daar hij vertrekken ging voor den grooten zwerftocht. Toen het paard opgezadeld was, verliet de Bodhisatwa zijn paleis, na nog even den blik op zijn gade geslagen te hebben, die, naast het kind, «lat zij hem eenige dagen geleden geschonken had,

Sluiten