Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XYIde RELIËF.

Onderhoud met Araia Kalama.

Al rondtrekkend bereikte de Bodhisatwa op zekeren dag de stad WaiQali, do woonplaats van zekeren sophist, Aeala Kalama. die driehonderd discipelen had en aan het hoofd stond van een vrij groote nihilistische gemeente. Bij hem meldde zich de Bodhisatwa als leerling aan en spoedig evenaarde hij zijn leermeester in bekwaamheid. Deze sloeg daarop den Bodhisatwa voor met hem in kompagnieschap aan het hoofd der secte te staan, waarin de laatste bewilligde. Doch al spoedig begreep de Bodhisatwa dat het stelsel van dezen leeraar niet tot verlossing leidde, waarom hij hem verliet en naar Magadha toog. Zoo ging het ook met stelsels van andere leeraars, die hjj achtereenvolgens bezocht: steeds werd hem duidelijk dat hunne oefeningen niet de weg waren tot ware wijsheid.

Aangezien hij voornemens was de Groote Oefening te aanvaarden om goden en mensehen zijn onwrikbare kracht te toonen, maakte hjj zich op naar Oeroewilwa. waar hij zich, wijl hij dit een lieve streek vond, vestigde en de Groote Oefening begon,

Zes jaren gaf hij zich te dezer plaatse aan de afgetrokkenste en diepzinnigste bespiegelingen over en besloot daarna zich een zware penitentie op te leggen, bestaande in zulk een streng vasten dat hij niet meer tot levensonderhoud gebruikte dan één korrel sesamum of rijst. Het gevolg was dat hij ten laatste van uitputting flauw viel en men dacht dat de Bodhisatwa gestorven was. Bijgekomen werd hem duidelijk dat ook deze handelingen niet tot de ware wijsheid leidden en al die jaren derhalve verspild waren; hij begon dan ook weder te eten en was spoedig de gevolgen van het vasten te boven. \ ervolgens beproefde hy andere methoden doch geen

Sluiten