Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Lakon Kangsa ngadoe djago.

Deze verhaalt hoe Kangsa, den beheerscher van Madoera, Basoedewa, dien h{j gevangen had genomen en wiens zoons Narajana en Kakbasaka hij daarop vervolgde, het voorstel deed om het bezit der rijken van de Jadawa's en van Madoera door voorvechters te laten beslechten. Kangsa's voorvechter Soerati Mantra werd na een hevigén strijd door Bratasena verslagen, terwijl Kangsa zelf, die Narajana en Kakrasana onder de toeschouwers opgemerkt en aangevallen had, door hen werd gedood.

1. Saradita of Biloeng

2. Tadjamantri of Togog

3. Raden Soeratimantra

4. Raden Bratasena

5. Raden Arya Praboe ts. Raden Oegrasena

7. Praboe Kangsa-

8. Raden Najarana

9. Raden Kakrasana 10. Raden Permadi

11 Dewi Lara Ireng

12. Nalagareng.

V. Lakon Soemantri lelana.

Verhaalt hoe Raden Soemantri de gelofte aflegde dat hjj in dienst zou gaan van dengene die hem overwon. Hij bond den strijd aan met Ardjoena Sasra

Sluiten