Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bahok, den machtigen beheerscher van Manggada en werd overweldigd. Dus begaf hij zicli in dienst van Ardjoena Sasra bahoe en hij werd tot Patik van Manggada aangesteld. Dit geschiedde echter eerst nadat Soemantri een bewijs van zjjn trouw liad afgelegd bij welko gelegenheid hjj zijn broeder Soekranana bij ongeluk doodde. Tot zoen hiervoor moest hij aan den Brata joeda deelnemen.

1. Praboe Dasamoeka

2. Kaden Laksmana.

3. Batara Rama.

+• Wil Pradanggo, de reus

•"). Kapi Qoerenda, de aap

<>. Semar

7. Dewi Sarpa-kanaka

8. Praboe Soegriwa

9. Raden-koembakarma, aangevallen door

zwarte en grijze apen.

10. Patih Prahasta en 11- Raden Jayaanila.

VI. Lakon Gendrajana Lan Soedarsana.

Afstammelingen van den door Ardjoena gedooden reuzenvorst Niwata Kawatja hadden het plan gevormd om de nakomelingen van dezen Pandawa, te weten den vorst van Astina, (tendrajana en diens broeder Soedarsana, te overvallen en te dooden. Tot bereiking

Sluiten