Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Verwijdering der was van de plaatsen die bruin moeten worden.

7. Bedekking van alle ook de reeds blauwe

partijen die geen bruin mogen aannemen.

8. Tweede kleuring, bruin.

9. Uitgewasschen, gereed patroon.

4. Djokjasche Batikpatronen

ten einde te laten zien wat de batikkunst vermag, zijn 175 verschillende patronen, alle van den naam op de monsterlap voorzien, op de tafel links, uitgestald. Aan den tegenovergestelden wand zijn geheele doeken opgehangen, enkele met goud versierd, zooals dit bij bruiloften in de familie van hooggeplaatste inlanders gebruikelijk is.

5. Kain Kembangan.

1. Groot omslagkleed, dodot, voor mannen.

2. Slendangs, omslagdoeken.

3. Hoofddoeken.

Worden aan het Solosclie hof bij huwelijken gedragen.

HET BALISCH HINDOEPANTHEON.

Zooals reeds vroeger werd gezegd, zijn de eigenschap pen, namen en attributen der goden van het oude Hindoepantheon, geheel op Qiwa, hier Siwa geheeten. overgegaan. Voor zoover de andere bekend zijn worden zij slechts als emanaties, openbaringen, van hem beschouwd: zij spelen dan slechts een ondergeschikte rol. Vergeten zijn zij daarom evenwel niet en ieder hunner heeft tot op zekere hoogte een eigen invloedssfeer. Zoo is dit ook met de godinnen, hare waardigheden worden

Sluiten