Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Widadari (man).

18. Widadari (vrouw).

19. Karna

<lo god dei liefde, op Baii slechts onder den naam van •Smara bekend, naar aanleiding van het. droevig lot dat hem trof, toen hij den geen scherts verdragenden Siwa, <lie in meditatie verzonken zat, in zijn devotie stoorde, door hem plotseling in liefde voor Oema te doen ontbranden. Ziedend van toorn blikte Siwa den schalkschen Kama aan en schoot daarop uit zijn derde oog een vuurstiaal die den liefdegod tot asche verbrandde.

20 Rati

de gemalin van Kama.

21. Waroena

hiei Baroena, eigenlijk de zeegod, doch wordt ook als lielpei van Yama beschouwd inzonderheid bij het slepen van de zielen naar de hel

22. Qane^a.

«tanesa, doch gewoonlijk Batara Gana genoemd, wordt op Baii steeds staande afgebeeld in tegenstelling m.et de oude, Javaansche beelden die hein meestal zittend voorstellen. Aangaande zijne vereering is slechts weinig bekend.

23. Bregoe.

Zoon van Brahma, de bliksemgod doch meer vereerd als beschermheer der hanengevechten, wijl hij zelf de bezitter is van een onoverwinnelijk en kemphaan.

Sluiten