Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

watervallen onder Hollandsch gezag wil stellen en daarvoor met mü en vertegenwoordigers van alle woningen hier naar Tepoe wi! afzakken, om den assistent-resident van Samarinda te ontmoeten. Ik heb er hen absoluut niet toe overgehaald, slechts door mijne wijze van handelen de groote vrees en ongunstigen klank van tien Hollandschen naam hier doen verdwijnen.

Zij hopen door bemiddeling van het Hollandsch gouvernement eene verzoening tot stand gebracht te zien met de Batang-Loepars van Sera wak, die hier in 1885 zoo hebben huisgehouden. Treedt de Regeering hierin, dan kan dat de beste bevestiging van ons gezag worden onder de stammen hier en van niet gering belang tegenover Sera wak...

Daar komt bij, dat deze tocht gebleken is een goede stap tot het betreden van Borneo's meest belangwekkende land, dat van den Boven-Kajanrivier, waar een 40.000 Kajans wonen, tot dusver bijna buiten Maleischen invloed. Het is de bakermat van alle stammen hier en nog geen Maleier heeft het gewaagd, het te betreden. Ook van hier werd het niet bezocht in de laatste 20 jaren.

Akam Igau en Kwing willen om strijd mü er heen vergezellen".

De Indische Regeering heeft niet gedraald van deze gunstige aanwijzing gebruik te maken en bij Gouvernementsbesluit van 13 April 1898 werd eene Commissie benoemd „tot het instellen van een plaatselijk onderhoek naar de hangende geschillen tusschen de Dajaks „aan de Boven-Mahakkam en de uit Serawak afkomstige „Batang Loepar Dajaks, met opdracht om daarna naar „bevind van omstandigheden te handelen, ter zake te „rapporteeren en om voorstellen in te dienen tot bestuurswijziging in Centraal-Borneo".

Leider van deze Commissie was Dr. Nieuwenhuis en

Sluiten