Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lang heb ik geaarzeld vóór ik het besluit nam, op deze plaats de nagedachtenis van den grooten en goeden mensch te eeren, wiens naam nu voor den ingang van mijn werk staat, een naam met onuitwischbaar schrift ook op eene andere, een schooner Poort geschreven, die, waardoor het proletariaat, Zijner in overgroote liefde en dankbaarheid gedenkend, eene betere toekomst tegemoet trekt. Maar het feit, dat bijna geheel de volgende arbeid in opdracht van dezen mijnen vaderlijken vriend en onwaardeerbaren leidsman is verricht, geeft mij, dunkt me, het schoone recht hem hier innig te danken voor al het goede, dat hij mij bewezen, den zedelijken steun, dien hij mij in tijden van moedeloosheid en twijfel-aan-mij-zelf geboden heeft, de aanmoediging en genegenheid, waaraan hij 't mij nooit liet ontbreken. En hóe deed hij dit alles. Hóe moedigde hij een jongere aan ! Mij heugen de keeren, dat ik tegenover hem, met hem sprekend, in zijn werkkamer zat, als even zoovele

Sluiten