Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE "WONDERBARE WERELD ').

Opdat een werk een kuns tge wrocht kunne worden genoemd is, ten eerste, noodig, dat het volmaakt en gansch tot de kunst behoore, waarmede ik bedoel te zeggen, dat in zulk een werk geen door 'tverstand gemaakte deelen mogen zijn, doch dat 't geheel-en-al door de z iel moet zijn geschapen. Een ring met robijnen èn glas-robijnen is geen edelsteenen ring. Maar, ten tweede, zullen niet sommige deelen onbestemd-vormig en wazig, andere weer scherpomlijnd en tastbaar mogen zijn, maar alle, öf in den eerstgenoemden staat moeten verkeeren en dan zich aan ons voordoen gelijk een prachtige schimmige-gedaanten-volle nevel, waarachter een zon te branden staat, öf in laatstgenoemden, en dan innig-samengedrongen en vervlochten zijn in overstelpenden rijkdom van leven tot één lévend wezen van kunst, zooals organen, en spieren en zenuwen in al hunne veelvuldige wonderbaarlijkheid van leven saamgegroeid zijn tot een wezen van natuur, beide soorten wezens

1) Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. 2de druk, 1902.

Sluiten