Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En er zijn zooveel omhooggekamde kuiven. Neen, neen, óók ben ik heilig overtuigd, dat veel lichten, als ze dan toch lichten willen blijven, op Madagaskersche wijze als glimwormen in flesschen aan den zolder van het litteratuurpaleis in 'n strop zullen worden gehangen.

"Wat de vertaling zelve betreft: ik heb er geen vertrouwen in. In The History of Yiddish Litterature l) wordt namelijk Sturm, blz. 77 van deze uitgave, in 't oorspronkelijk Jargon ■) volledig geciteerd en wanneer ik nu eene strophe èn in 't oorspronkelijke èn in de vertaling hier naast elkaar laat volgen, dan zal het ten volle begrijpelijk zijn, waaróm ik de vertaling wantrouw. Ziehier:

1) by Leo Wiener, instructor in the Slavic languages at Harvard University. Den Heeren S. Seeligmann en Hillesum, bibliothecaris der Bibliotheca Rosenthaliana, die mijn aandacht op dit werk vestigden, zij hiervoor, te dezer plaatse mijn hartelijke dank gebracht.

2) Het Jargon is een mengelmoes van verschillende talen: Russisch, Duitsch, Hebreeuwsch, enz., maar tevens in zichzelf eene zelfstandige taal geworden met wei-geordende grammatische wetten.

Sluiten