Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwelijk niet een staatsrechtelijke instelling, doch een burgerrechtelijke, de betrekkingen regelende tusschen de echtgenooten onderling en tusschen hen en hun kinderen, niet tusschen hen en den staat. En nu moet men weten dat ons mevrouwtje presidente is van de vereeniging „Onderlinge Vrouwenbescherming" o. a. ten doel hebbende „juiste begrippen omtrent het „huwelijk ingang te doen vinden." Is 't niet 0111 te proesten, stekeblind en toch leidsvrouw te willen spelen . Maar zoo zijn 1111 eenmaal onze vrije-vrouwtjes!

Doch niet alleen tegen dit onvermogen om concubinaat en huwelijk uit elkaar te houden, richtte zich mijn aanval. Ook mevrouw Versluys' ergerlijke stelling dat een ongehuwde, door den vader in den steek gelaten moeder, welke haar kind vermoordt, niet schuldig is en niet gezondigd heeft, maar 't slachtoffer is van het verschillende oordeel dat de maatschappij zeer onbillijk over buitenechtelijk geslachtsverkeer van mannen en van vrouwen velt, bleef niet onaangetast.

legen mijn betoog stelden zich èn mevrouw Versluys èn mevrouw doktores Aletta H. Jacobs te weer. Aan du gebelgdheid van deze twee felle kemphennen van de zoogenaamde vrouwenbeweging in ons land, viel duidelijk te bespeuren, dat zij er op onpleizierige wijze aan herinnerd waren, niet in de positie van een dominé te verkeeren, welke op den preekstoel geen tegenspraak te duchten heeft. In de meeste harer geliefkoosde stellingen in t geheel niet meer weersproken wordende, met prof. Treub, Mr. Fokker, prof. Molengraaff enz. als sleepdragers achter zich aan, gevoelden ze zich zoo behagelijk! Ja, begon 't niet, wat haar sexueele ge-

Sluiten