Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheidstheorieën aanging, den schijn aan te nemen, we hier met vanzelfsprekende zedelijke waarheden te doen hebben, die ieder rechtschapen man in theorie aanvaardt, al moge er in de praktijk des levens nog zoo vaak gehandeld worden alsof ze gansch niet bestonden? Geen wonder dus dat de beide vrouwtjes mij met vinnigen blik toebitsten, en mevrouw Jacobs zelfs de ongemanierdheid beging de haar zoo onwelkome beschouwingen op rekening te stellen van het „cynische, verwaarloosde karakter" van hun houder! Maar geen wonder ook dat 't mij toeleek allengs meer dan tijd te worden, dat de vrij-vrouwelijke ideeën eens ronduit en principieel in al haar onnatuur en kortzichtigheid werden blootgelegd.

Zondert men een paar voortreffelijke opstellen van Mr. S. R. Steinmetz over het feminisme uit, dan is ten onzent aan de uiteenrafeling van die ideeën nog zoo goed als niets gedaan. Vooral geldt dit voor de in mijn tweede opstel behandelde stof, waarover in het openbaar haast uitsluitend gesproken en geschreven wordt door menschen die, zonder noemenswaardige studie gemaakt te hebben, zich door hun „gevoel" laten leiden, elkaar gedachteloos napraten en opgepropt zitten met allerlei populaire misvattingen en gevoelsvooroordeelen. Aan de onvoorwaardelijk gunstige ontvangst, welke de vertaling van een verregaand prul als „Het sexueele leven van den mensch, door prof. „Alb. Heim" in onze couranten en tijdschriften ten deel viel, kon men weer voor de zóóveelste maal zien hoe men op dit gebied straffeloos, ja zelfs onder bijval, de holste nonsens kan neerschrijven, mits men slechts

Sluiten