Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe kan nu die stuwkracht van liet feminisme, liet niet of te 1 a a t huwen dei' jonge mannen uit de beschaafde standen met hoop op goeden uitslag worden gestuit ? Rechtstreeks tot een huwelijk dwingen, op voorbeeld van Lodewijk XIV in Canada, gaat niet aan, maar wel kan men de vrijgezellen op gevoelige en niet mis te verstane wijze duidelijk maken dat zij eerst als echtgenoot en vader ten volle hun maatschappelijken plicht vervullen. De taak van den wetgever zal hier moeten wezen den ongehuwden staat een goed deel van zijn aantrekkelijkheid te ontnemen. Want aantrekkelijkheid heeft hij! Vergunt hij niet de jonggezellen hun geheele inkomen voor zichzelf te gebruiken, terwijl liet huwelijk bindt en de kostelijke vrijheid beperkt, zware lasten oplegt en zorgen te over scliait Welnu, een geduchte belasting op hun inkomen zal onzen losloopenden heeren den ongehuwden staat in een heel wat minder koesterend licht plaatsen! Deze belasting, bijvoorbeeld vanaf het i28e jaar geheven, behoort progressief te zijn, want hoe welgestelder de vrijgezel is. des te minder verdient hij pardon; zij zou bijvoorbeeld op een inkomen van f 2000 f :»00 kunnen bedragen. Zoodra men huwt, wordt men van verdere betaling vrijgesteld en is 't dus alsof de vrouwdie jaarlijksche belastingsom mee ten huwelijk brengt. Door dezen maatregel zal 't van een huwelijk afschrikkend geldelijk bezwaar: zich per-

Sluiten