Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wit waarom 't te doen is: een vrouwen-tyrannie, waarvan de geschiedenis geen weerga kent! De heerschzucht van een man is altijd nog in 't breede en laat individueele speelruimte, maar die vaneen vrouw is de ergste welke bestaat: eng, kleingeestig, en hatelijk-benepen tot in de beuzelachtigste dingen toe. Hoe beperkter iemands horizont, des te onduldbaarder zijn tyrannie.

Ieder verstandig opvoeder weet, dat zijne taak is de jeugd te leeren op eigen beenen te staan, zelfstandig te oordeelen en baaieigen gedachten te denken. De feministe V. 1'. daarentegen vermeent dat de opvoeding dient om zoons tot willige instrumenten en gedachtenlooze echo's van hun bazige mama's te maken! Al hebben die mama's, zooals naar ruiterlijke bekentenis met haar zelf 't geval is, ook bedroefd weinig geleerd ') en zich nooit op ernstige studie toegelegd, al hebben zij zeer bekrompen huismoederlijke ideeën, dat is niets, leve de pantoffel! Meer dan men vermoedt is deze baasspeelzucht een gewichtige drijf-

1) In die zelfde .Minerva' stelt Mevr. Versluys zich aan ons voor als een „vrouw, die niet meer geleerd heeft dan „ra en vroeger gewoon was aan meisjes te leere n." En dat dit bedroevend, bedroevend weinig was, dat de arme schepsels kunstmatig dom gehouden werden door die boosaardige mannen, heeft Mevrouw Versluys-Poelman ons zoo uit den treure voorgepreekt, dat daar niemand meer aan twijfelt.

Sluiten