Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel Aletrino als Aletta Jacobs de banden in elkaar slaan van verontwaardiging. Wie echter de kunst verstaat verder te kijken dan zijn neus lang is, en niet de toevallige subjektieviteit en willekeur van zijn gevoel tot het opperste beginsel der moraal verklaart, komt dra tot de overtuiging, dat deze zoo uiteenloopende moreele beoordeeling van dezelfde gedragingen, naar gelang we te doen heliben met man of met vrouw, in waarheid op rede en billijkheid berusten.

liet manlijk geslacht heeft bij de paring de a k t i e v e, het vrouwelijk de passieve rol, en in verband daarmee zien we alom in de natuur de mannetjes een sterkeren paringsdrang hebben dan de wijfjes, welke dooi' hen niet slechts begeerd, doch ook opgezocht, achtervolgd en dikwijls met geweld in bezit genomen worden. Terwijl het vrouwtje lijdelijk, of zelfs tegenstrevend is en zijn verlangen en wenschen krachteloos blijft, uit, in tegenstelling daarmee, het sterkere mannelijke begeeren zich in daden. Bij de menschen is de natuurlijke verhouding niet anders dan bij de dieren: de man heeft een krachtiger, heftiger en onstuimiger geslachtsdrift en zet zich dikwijls over alles heen om de vrouw te bezitten of zijn somtijds onbedwingbare lusten aan haar te voldoen; de vrouw daarentegen heeft in den regel maar een matig verlangen, ja idet zeiden tegenzin in geslachtsverkeer. De m a n begeert en vraagt om

Sluiten