Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaak alléén de gevolgen heeft te dragen van een gemeenschappelijke (laad. en de vader zich vrijelijk van zijn zedelijke verplichtingen jegens beider kind kan ontslaan. Ten einde die onbillijkheid althans voor een deel ') te voorkomen, behoort het verbod van het onderzoek naar het vaderschap te worden afgeschaft en den vader een geldelijke bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van het kind te worden opgelegd -). Hoewel dus vóór afschaffing van het verbod, meen ik toch dat de gedeeltelijk niet ongegronde bezwaren der tegenstanders 3) beter ondervangen dienen te worden dan bijvoorbeeld in het Duitsche Burgerlijke Wetboek geschiedt. Het lijkt mij geen overbodigheid hier een wijle bij stil te staan.

Het van de opheffing van 't verbod dreigende gevaar is voornamelijk dit: dat vrouwen van verdacht allooi er misbruik van zullen maken en dat vele mannen de opvoeding van een niet door hen verwekt kind zullen moeten bekostigen. Terwijl het

1) Voor een deel, want in vele gevallen is het vaderschap niet te bewijzen of de vader onvermogend.

2) Een bijdrage, die vastgesteld moet worden overeenkomstig den stand der moeder en niet naar 't inkomen en den stand van den vader, wil de wetgever niet arme meisjes als 't ware verlokken om liaisons met vermogende jongelui aan te knoopen.

3) O. a. Jhr. Mr. W. F. Rochussen (Lid van den Raad van State), „Het onechte kind tusschen de ongehuwde moeder en den „ „beweerden"' of gerechtelijken vader." (Niet in den handel).

Sluiten