Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drinkende ketelboeters of mattenvlechters. En zoo bestaat er niet evenveel recht tusschen beide geslachten een „dubbele moraal", en rust op de vrouw m het sexueele een zwaarder verantwoordelijkheid dan op den man. Haar kuischheid is noodig, wil een volk op den duur niet te gronde gaan, niét die van hem. En daar 't nu van zoo'ngeweldig belang is dat de vrouw die eigenschap ongeschonden bewaart, heeft men in alle eeuwen haar deze als de hoogste deugd voorgehouden, en kan men een vrouw geen grooter beleediging aandoen, dan door baar eerbaarheid in twijfel te trekken; terwijl men daarentegen in den man andere deugden iiooger pleegt te stellen en hem onkuischheid meestal niet zoo erg aanrekent.

Men verbeeldt zich voorts heel wat tegen die tweeërlei moraal te berde gebracht te hebben, als men er den nadruk op legt, dat onmatig en vroegtijdig geslachtsgenot de gezondheid ondermijnt. Alsof tusschen uitspattingen en onthouding niet een breede ruimte zich uitstrekte, en de vordering, dat man en vrouw op geslachtsgebied een ongelijke maat aangelegd worde, noodwendig in zich sluit (lat de man zich alles mag veroorloven! Men kan zich zeer goed buiten huwelijk met vrouwen afgeven, zonder een slaaf zijner driften te zijn

1) Do dichter der Romeinaohe Elegieën en Venetiaansche Epigrammen levert een schitterend voorbeeld. „Goethe concipirte einen

5

Sluiten