Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n o o <1 w e n d i g op den slecliton weg gedreven weiden. Verbeter de economische toestanden, zoo roepen zij uit, en ge hebt de gr o ndoorzaa k iler prostitutie weggenomen. En zij wijzen dan, tot staving van deze opinie, op liet feit, dat verreweg de meeste prostituees uit de armere standen voorkomen.

Nu is dit laatste volkomen waar; doch onbegrijpelijk ontgaat hun één allergewichtigst ding : dat <le meeste in kommervolle omstandigheden levende meisjes geen prostituée worden en men die meisjes geen grievender hoon kan aandoen dan haar aanteraden door prijsgeving der eerbaarheid den kost te verdienen. Dreven armoede en verleiding „noodzakelijker wijze" en „tegen wil en dank" tot prostitutie, dan zou men onder het proletariaat geen enkel kuisch meisje moeten aantreffen! Aan het volgende dilemma kan men niet ontloopcn: óf u i t e r 1 ij k e o m stan d i g h e d e n als armoede, slecht voorbeeld, aanbiedingen van een rijk heer enz. v e r k 1 a r e n de vrouwelijke prostitutie v o 1k o m e n , in dien zin dat elk arm meisje, hoe ook haar karakter moge zijn, met ijzeren dwang genoodzaakt wordt zich te prostitueeren — óf uiterlijke omstandigheden alléén verklaren niets en kunnen slechts in zoover gezegd worden invloed uit te oefenen, als zij de in een meisje sluimerende onzedelijke neigingen opwekken, en die neigingen tevens zoo machtig zijn. dat zij zich tegen den zedelijken wil in weten doortezetten. Het

Sluiten