Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijke inkrimping van behoeften. Eveneens zal een meisje, dat uit liefde of genegenheid ten val kwam en trouweloos werd verlaten, liever de hulp van liefdadige instellingen voor haar en haar kind inroepen, of zich in een toevluchtsoord voorgevallen meisjes laten opnemen, ja soms zelfs tot vruchtafdrijving of kindermoord komen, dan zich tot veile deerne te vernederen. Het door Mevrouw .1. vermelde meisje echter deed na dien bewusten nacht niet de minste moeite in een nieuwen dienst aangenomen te worden, wendde zich evenmin tot een Magdalenalmis, doch vond 't in haar luiheid en schaamteloosheid gemakkelijker in een bordeel, zonder te behoeven te werken, aan den kost te komen. Het eenige goeds wat Mevrouw J. van haar weet te vertellen is dit. dat zij „telkens hopende [ was] ..een reddende hand te zullen vinden, die haar van „haar schandelijk leven zou verlossen"; liet meisje besefte dus in haar karakterslapheid evenmin dat die redding door haar zelf behoorde te geschieden, als Mevrouw .1. begrijpt, dat de oorzaak van haar val niet lag aan overmachtige uitwendige omstandigheden (gebrek, verleiding), doch aan liet meisje zelf1).

1) Gelet op (1e spreekwoordelijke leugenachtigheid der prostituees, is het zeer waarschijnlijk dat 't geheele „verlcidings"verlmal Mevrouw Jacobs op de mouw gespeld is. Dit doet echter aan 't bovenstaande natuurljjk niets af.

Sluiten