Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat de prostituees ') betreft, deze zijn nagenoeg allen reeds zeer jong gedefloreerd door lieden uit haar omeev'ina.

n o

Mevrouw Rutgers mist evenzeer alle zaakkennis en is zelfs nog kortzichtiger en aanstootelijker dan Mevrouw Jacobs. Zoo zegt zij. „te willen toegeven, dat onder de fabrieksmeisjes, naaisters, ..winkeljuffrouwen, degenen die tot prostitutie ko„men, zwakker, luier, lakscher, eenigen ook wel ..lichtzinniger en hartstochtelijker zijn, dan baars ..gelijken die, in gelijke omstandigheden verkee,,rende, den strijd tegen ontbering, honger, koude ,,en vermoeienis volhouden;" er evenwel aan toevoegende:

„maar in weerwil daarvan houd ik „staande, dat in dergelijke gevallen de omstandig,.lieden en niet karaktereigenschappen den doorslag „geven." In weerwil dat ik beter weeL had zij behooren te zeggen, want als de omstandigheden den doorslag geven en niet de karaktereigenschappen, zouden alle in gel ij k e armoedige omstandigheden verkeerende meisjes zich moeten prostitueeren. Daar evenwel een ai in meisje zonder schaamteloosheid, pronkzucht. luiheid enz. geen prostituee wordt, is het <>1 baar onverstand of eigenzinnigheid-tegen-beter-

1) Zie Martineau, La prostitution clandestine, p. 30. Parent Duchatulet, op. oit. I p. 95. 2^ Edit.

Sluiten