Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste tegengaat. Meent .le overheid dus (hetzij terecht of ten onrechte) dat reglementeering van het bedrijf in dit opzicht gunstiger zal werken dan het sluiten van bordeelen, 't strafbaar stellen van houders of houdsters van rendez-vous-huizen enz men 't h^r niet als een verwijt aanwrijven, dat zij de prostitutie de hand boven 't hoofd houdt Immers zij is zedelijk verplicht van deze twee kwaden het minst eme te kiezen. Evenmin behoeft ze zich dan de gewone sentimenteele praatjes aantetrekken over die ongelukkige prostituees, welke opgeofferd worden aan ••«'e lusten der mannen." Want het is meestal uit vrije verkiezing dat een meisje zich prostitueert, en het bedrijf regelt de staat niet ten gerieve van op geslachtsgenot beluste mannen, doch ten einde zooveel doenlijk besmetting te voorkomen.

ttie nu als onbevooroordeeld buitenstaander (•enige geschriften van voor- en tegenstanders van wettelijke controle leest, bemerkt spoedig: i° dat de meeste statistische cijfers, door beide partijen tot staving hunner zienswijze aangehaald, weinig of niets zeggen en elkaar soms vierkant tegenspreken, - • «lat we m de meeste gevallen te weinig gegevens hebben om een voldoend gemotiveerd oordeel te kunnen vellen, 3» dat men op het dikwerf geheel uiteenloopen der plaatselijke toestanden te weinig let. En deze laatsten zijn toch van niet te onderschatten gewicht bij de l>eoordeeling der vraa«

Sluiten