Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tvpe van ieder volk. waar het Malthusianisme succes heeft, minder intelligent en ruwer wordt en dat andere, niet voor de plichten en lasten van het ouderschap terugdeinzende naties, op dat gemak- en genotzuchtige!' volk een voorsprong krijgen.

Frankrijk, waar het Malthusianisme zoo algemeen is. dat van de ÏO.SOO.OOO families ö . 8 0 0 . 0 0 0 géén of één a twee kinderen hebben en slechts ruim 600.000 meer dan zes1), is een leerrijk voorbeeld hoe een volk, alleen bedacht om in 't heden zoo behagelijk mogelijk te leven, zijn invloed en beteekenis allengs ziet verminderen. In het begin der vorige eeuw was in het Europeesch beschavingsgebied de moedertaal van 19.4 °/0 der inwoners het Fransch, van 12.7 °/0 het Engelsch. Aan het einde der eeuw zijn de verhoudingen echter omgekeerd en slechts 12.7 °/0 voor het Fransch, doch 27.7 °/0 voor het Engelsch. zoodat het Fransch geheel blijkt overvleugeld te zijn. Hoofdzakelijk ten gevolge van hun geringere vruchtbaarheid werden de Franschen in het midden der achttiende eeuw door de zich snel vermenigvuldigende Engelschen van hun Amerikaansch koloniaal bezit beroofd, en terwijl Engeland over de

1) Zooals te verwachten was, hebben ook hier de armste, onontwikkeldste families de meeste kinderen en vinden in de best gelegen en vruohtbaarste departementen de minste geboorten plaats.

Sluiten