Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedwang te houden, welke een leek niet ten dienste staan. Zoo stonden ook de martelaren, die door kuischheid een goede plaats in 't hemelrijk dachten te verwerven en in toegeven aan zinnelijke lusten liet slechte xz~' zagen, in gunstiger conditie dan de gemiddelde, in geslachtsgenieting op zich zeil geen kwaad ziende jongeman, op wien de praatjes van feministen en Dr. Aletrino ij, dat ieder, die gemeenschap met een prostituee heeft, daardoor „misbruik van haar maakt, natuurlijk geen indruk maken: want zoo ooit het „volenti non lit injuria" waarheid bevat, dan wel hier. Men kan dan ook veilig aannemen, dat weinige der wat later in den echt tredende mannen voor hun huwelijk zich van geslachtsoingang zouden onthouden hebben, als de vrees voor besmetting niet zoovelen had teruggehouden. Zeker overdrijft Richet als liij zegt: „On ne peut exiger que de vingt a

1) Dr. Aletrino schrijft zelfs („Bespreking van het prostitutievraagstuk enz. , p. 12) dat, ieder keer, wanneer een man „zich „aan een prostituee geeft, hjj een vrouw benadeelt, een vrouw „schendt (!), een vrouw mishandelt (!), omdat hij telkenmale mee„helpt haar vrouwelijk gemoed te bederven (!), omdat hij door „zijn daad belet, dat haar gemoed wordt opgeheven uit de diepe „duisterheid, waarin een man haar heeft geatooten." Belachelijkonwijze praat! Want 1°. valt er aan dat gemoed der prostituées bijster weinig te bederven, 2". heeft de omstandigheid, dat een willekeurig mijnheer zich al of niet met haar afgeeft, op haar levenswijze niet den minsten invloed, 3". hebben de meeste prostituees haar val hoofdzakelijk aan zich zeiven te wijten.

Sluiten