Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever van dit boek verscheen ook-.

UIT DE GIS

DOOR O. P. BRANDT VAN DOORNE.

Prijs ingenaaid ƒ 1.90; gebonden ƒ 2.50.

Het^ oordeel van eenige Bladen over „UIT DE GIS".

De Nederlandsche Spectator:

Geest en humor van goeden huize, uit de natuur der dingen opwellend, duwen deze vertelling de hoogte op. Blijgeestige lieden en menschen met een frisch gemoed zullen bij het volgen der lotgevallen van kapitein Bogert in een helderen lach uitbarsten, hoe diep medelijden zij ook zullen hebben met 's mans waarlijk niet te benijden toestand, die op het belachelijke uitliep, hoewel het verhevene er den stoot toe gaf. De man zelf had vroeger meermalen gezegd: „als ik gek word dan wil ik het goed zijn".

Onze Eeuw:

Indien het een schrijverwaardig bestaan is wat men noemt ,,'n leuke mop" uit te werken tot een boekje van 156 bladzijden dan heeft Brandt van Doorne in „Uit de Gis" dit bestaan kranig verwerkelijkt.

De Oprechte Haarlemsche Courant:

In onzen tijd, nu er bijna geen humor in onze literatuur te vinden is, is 't een verademing een pretentie-loos boek als dit „Uit de Gis" te lezen. De stemming wisselt er van tragisch tot cynische potsierlijkheid en over sarcasme en ironie tot gevoeligen humor. En juist die combinatie maakt te bekoorlijker, evenals de eenvoud, waarmee alles besproken wordt. Er is een leuke, pittige, reëele dialoog, die goed harmonieert met alle afwezigheid van mooi-doenerij in stijl en uiteenzetting van het gebeurde.

De Haagsche Courant:

Geestiger, frisscher, raker, kan 't gegeven moeilijk zijn behandeld.

De schrijver beschikt over eev\ zeldzame vertelkracht, en zijn boekje zal zeker velen amuzeeren, gelijk dit ook ons buitengewoon geamuzeerd heeft.

Van Nouhuijs in Het Vaderland:

In de wijze waarop Brandt van Doorne zijn verhaal doet, voelen we telkens door het komische heen de tragiek, door het abrupte van kortweg meegedeelde ervaringen diepte van sentiment.

Is. Querido in Het Handelsblad:

Hij is in vele opzichten een voortreffelijk auteur. Hij is zóó echt, zoo menschelijk waar... zoo oprecht en eerlijk als héél héél weinig kunstenaars slechts zijn. Hij is onopgesmukt, geen philosophisch Zondagsruitertje en zonder valsche ontroering. En vooral zoo weinig blazerig en katerig, dat ge over zijn eenvoud heenstapt eer ge 't weet. Hij bekijkt het leven, nuchter, maar éer hij zich heelemaal omdraait, ziet ge even een fijn spotlachje op z'n gezicht.

Sluiten