Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvrage een bewijs van ontvangBt uitgereikt, vermeldende den dag, waarop het verzoek is ingekomen.

7. De vergunning wordt alleen geweigerd in de gevallen b|j de wet vermeld.

Het tweede lid van dit artikel heeft twee nieuwe soorten vergunningen geschapen: de logements- en societeitsvergunning.

De wijziging, die de nieuwe wet in dit opzicht gebracht heeft, is geen verbetering gebleken. In de oude wet was (in art. 15, overeenkomende met art. 3 der nieuwe wet) de drankverkoop in logementen aan logeergasten vrijgesteld. In de nieuwe wet heeft men voor deze inrichting een vergunning geschapen, die door Gedeputeerde Staten wordt uitgereikt, niet voor het maximum meetelt (zie art. 4 en 14), waarvoor geen vergunningsrecht wordt betaald (zie art. 20). De localiteit van een logementsvergunning behoeft niet te voldoen aan de eischen betreffende licht, lucht en xuimte (immers art. 9, eerste lid, no. 1 noemt niet het geval vermeld in art. 8, eerste lid, no. 8). In het kort. de logementsvergunning legt geenerlei verplichting op. Heeft men een logementsvergunning (een vergunning a) dan heeft men geen verlof noodig (zie den aanhef van art. 34). Ze biedt dus groote voordeelen bovendien.

Zoo is ze als van zelf geworden het veel gezochte middel om de wet te ontduiken. En wien het gelukt is er een machtig te worden, zonder dat hij eigenlijk gezegd een logement houdt (en zulken zijn er), heeft den vrijbrief als 't ware gekregen om oneerlijke concurrentie te voeren.

Het mangelt ons aan cijfers, maar het wil ons voorkomen, dat er slechts zeer weinig inrichtingen, werkelijke hotels en logementen zullen zijn, die niet bovendien een

Sluiten