Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook omtrent deze kwalificatie bevatte. Het meest ruime begrip wordt hieraan vastgeknoopt. Art. 958 Burg. Wetb. behoeft er heel geen verband mee te houden, is uitdrukkelijk verklaard; ook, dat de tusschenpersoon niet uitsluitend onder de huisgenooten is te zoeken. Maar zoo geeft men immers de meest vrije hand tot willekeur. En hieraan snijde men nu eens voor goed den pas af.

Artikel 9.

1„ ver£unnin£ wordt door Gedeputeerde Staten geweigerd: 1\ in de gevallen vermeld in art. 8, eerste lid, nrs. 2—6, eerste en tweede lid; 10—16, 18, voor zooveel de nrs. 10—14 en 16 betreft;

2 . indien binnen de laatste vijf jaren tweemaal eene vroegere vergunning, den verzoeker verleend, werd ingetrokken op grond van art. 28, 6°.;

3". indien zij wordt gevraagd voor een anderen verkoop dan dien, bedoeld in art. 1, tweede lid, letter a.

2. De vergunning voor den verkoop in de localiteit van eene societeit wordt bovendien geweigerd:

1°. in de gevallen, vermeld in art. 8, eerste lid, 1°, voor zooveel betreft de bepalingen van art. 4, eerste lid, en een besluit, door Ons genomen ingevolge art. 4, tweede lid, 1°.;

2°. wanneer niet voldaan is aan het voorschrift van art. 2, vyfde lid, of aan eene krachtens die bepaling gestelde vordering; 3°. wanneer de societeit niet rechtspersoon is;

4' wanneer in de statuten of in het reglement niet is bepaald: «. dat inwoners van de gemeente of van aangrenzende gemeenten tot het verkeer en het gebruiken van dranken in de localiteit slechts worden toegelaten, indien zij leden of huisgenooten van leden van de societeit zijn en op welke wijze en onder welke voorwaarden het lidmaatschap van de societeit wordt verkregen; met dien verstande, dat aan het bestuur de bevoegdheid kan zijn toegekend, om dagen aan te wijzen, het getal van dertig in het jaar niet te boven gaande, waarop inwoners van de gemeente of van eene aangrenzende gemeente, die niet leden of huisgenooten \an leden zijn, tot het verkeer en het gebruiken van dranken in de localiteit dier societeit kunnen worden toegelaten, mits tevens

Sluiten