Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het bestuur de verplichting is opgelegd, om van aanwijzing van die dagen telkens ten minste drie dagen vooraf schriftelijk kennis te geven aan Gedeputeerde Staten en aan den burgemeester;

b. of inwoners van andere gemeenten, die niet leden van de societeit zijn, tot het verkeer en het gebruiken van dranken in de localiteit worden toegelaten, en op welke voorwaarden die toelating geschiedt;

5 . wanneer de societeit niet te goeder trouw societeit kan worden geacht;

6'. wanneer de vergunning wordt gevraagd ten name van een andere dan de rechtspersoon.

De societeit- en logementvergunningen worden door Ged. Staten uitgereikt en hier hebben we dus na te gaan wat gewijzigd moet worden, als men voor de societeitsvergunningen afzonderlijke bepalingen wil blijven behouden, iets waartegen we ons reeds hebben verklaard.

De logementsvergunning, noch die voor societeit, is gebonden aan lokaliteits-eischen. Waarom niet? Waarom moet het cafétje voor den kleinen man wel goed zyn ingericht en aan bepaalde afmeting gebonden en mag men voor de societeit der heeren lokaaltjes maken zoo klein (en ook gezellig) als men maar wil? En waarom moet de koffiekamer van het logement niet aan eischen gebonden zijn, die ook voor anderen gelden ? Veel beter zouden we het vinden, we hebben dit reeds betoogd, die heele bepaling van lokaliteits-eischen op te doeken. Doch als ze bestaan moet blijven, daar waar een glas sterken drank geconsumeerd wordt, dan billijkheidshalve ook overal.

En waarom mag één persoon maar één gewone vergunning hebben, maar wel meerdere logementsvergunningen ? En waarom mag de logementsvergunning ten name van eene vennootschap staan en de gewone niet.

Sluiten