Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarby de vervallen vergunningen zijn verleend, en die van laatstbedoelde personen in volgorde van de dagen, waarop hun verzoeken om vergunning inkwamen; en dat, voor zoover besluiten eenzelfde dagteekening dragen of verzoeken op denzelfden da» inkwamen, de in leeftijd oudere vóór gaat.

2. Van die lijst wordt aan de personen, bedoeld in het eerste lid, op verzoek inzage verstrekt.

Als de mogelijkheid blijft bestaan, dat vergunningen vervallen worden verklaard, omdat de Kroon zulks°op voorstel van den gemeenteraad besloten heeft (art 4 tweede lid, no. 3) dan is het billijk, dat ze, zondereen daartoe strekkend verzoek te doen, op de lijst worden geplaatst. Met het voorschrijven van al die onnoodige formaliteiten wordt alleen bereikt dat de een of andere ongelukkige het verzoek vergeet of uit onwetendheid verzuimt, waardoor hij voor goed de vergunning kwijt is. Dit kan toch de bedoeling van den wetgever niet zijn. Een vereenvoudiging in den geest als we bedoelen, nl. dat de plaatsing ambtshalve geschiedt, heeft het voordeel van een heele besparing van administratieve rompslomp.

Artikel 14.

1. Telkens, wanneer het aantal vergunningen, uitgezonderd die voor den verkoop in logementen alleen aan logeergasten, beneden het maximum is gedaald, zenden burgemeester en wethouders binnen tien dagen, nadat dit te hunner kennis is gekomen, schriftelijk bericht, dat er eene vergunning beschikbaar is, aan zooveel personen, ingeschreven op de lijst, bedoeld in art. 13, als er vergunningen beschikbaar zijn. Dat bericht wordt onder bijvoeging van een afschrift van dit artikel aan die personen gezonden naar de volgorde, waarin zij ingeschreven zijn.

2. Verklaart hij, aan wien dat bericht is gezonden, schriftelijk binnen tien dagen na de verzending, dat hij bij zjjn verzoek om eene vergunning volhardt, dan is van den dag van ontvangst dier verklaring af wederom art. 12 van toepassing. Bij die verklaring

Sluiten